Obelisk nv - Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

A. Algemene bepalingen

1. Toepasbaarheid.

a. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de“Algemene Verkoopsvoorwaarden”) regelen de commerciële relatie tussen denaamloze vennootschap OBELISK, met maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Grauwmeer 1,RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0477.725.790 en gekend bij debtw-administratie onder nummer BE 0477.725.790, (hierna genoemd “Obelisk”) en de onderneming of particulier welkebij Obelisk diensten wil afnemen (hierna genoemd de “Klant”). Obelisk en deKlant worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

b. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben van rechtswege voorrang op de aankoopvoorwaarden van de klant.

c. In geval van vertalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, blijft de originele Nederlandstalige tekst de basis waarop betwistingen beslist kunnen worden. Vertalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn louter informatief en niet-bindend.

d. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van een prijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van een overeenkomst met Obelisk, dat enkel volgende normen van toepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuele rechtsverhoudingen tussen Obelisk en de Klant, zowel huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde, het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) de schriftelijke overeenkomst tussen Obelisk en de Klant; (2) de schriftelijke orderbevestiging uitgaande van Obelisk; (3) deze Algemene Verkoopsvoorwaarden; (4) het Belgische recht.

e. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van deze algemene Verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel van Obelisk, zijn enkel tegenover laatstgenoemde van kracht, indien Obelisk deze afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd. Uitdrukkelijke, schriftelijke en aanvaarde afwijkingen op de Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant zijn slechts geldig voor de specifieke overeenkomst waarop zijbetrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfs gelijkaardige overeenkomsten.

f. De overeenkomst tussen de Klant en Obelisk met betrekking tot de diensten bepaalt de verhoudingen tussen de Partijen. Al hetgeen voor de totstandkoming van de overeenkomst is voorgevallen en besproken, wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitleg van de overeenkomst, tenzij datgene specifiek in de overeenkomst is opgenomen. Wijzigingen in de overeenkomst zijn uitsluitend geldig wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dien verstande dat de omvang van de diensten als omschreven in de overeenkomst door Partijen in overleg schriftelijk kan worden gewijzigd, waaronder begrepen per e-mail of per fax.

g. Obelisk behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulke aanpassingen en/of wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Klant heeft deze vijf (5) werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren. Indien de Klant opmerkingen formuleert dan zal Obelisk met de Klant in onderhandeling treden over deze opmerkingen. Volgen er geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf (5) werkdagen dan wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geacht onmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf kennisgeving aan de Klant.

2. Offerte.

a. Bij aanvraag van een offerte worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. De offerte geldt niet als een bindend aanbod en dient louter als uitnodiging tot contracteren beschouwd te worden.  

b. Alle offerten zijn geldig gedurende dertig (30) kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.  

c. Offerten omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijk in vermeld worden. Bijkomende prestaties als gevolg van een wijziging van de opdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender welke andere reden die niet louter aan het gedrag van Obelisk te wijten is, vallen niet onder deze prestaties.  

d. De overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging hiervan door Obelisk en/of door de aanvang van de werkzaamheden door Obelisk, welk moment zich het eerst voordoet. De totstandkoming van de overeenkomst kan door Obelisk enkel geweigerd worden op basis van objectieve redenen.

 

3. Prijs.

a.  Al onze prijzen zijn exclusief BTW, taksen, verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

b.  In onze prijzen zijn didactisch materiaal, cursussen en documentatie niet inbegrepen tenzij anders vermeld in de offerte. Een samengestelde prijsopgave verplicht Obelisk niet tot het verrichten van een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

c.  Indien na de datum van de offerte een of meerkostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolgevoorzienbare omstandigheden, is Obelisk gerechtigd de overeengekomen prijsdienovereenkomstig en binnen de wettelijk toegelaten normen te verhogen.

d. Obelisk behoudt zich het recht voor haar verbintenissen op te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klant verschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de Klant, kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoering van de verbintenissen van Obelisk.

 

4. Levertermijnen.

a.  De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen geldenslechts ten indicatieven titel en zijn niet bindend. Het overschrijden van de voorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout in hoofde van Obelisk, aanleidinggeven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de verbreking van de overeenkomst. Elke vertraging in de uitvoering waarvan Obelisk kennis zou krijgen, zal zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de Klant.

Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

 

5. Leveringen & verplaatsingen.

a. Ingeval er diensten worden geleverd, zijn de kosten van verplaatsing en andere kosten van tussenkomende partijen ten laste van de Klant.

6. Overmacht & imprevisie.

a. Wanneer Obelisk wegens overmacht/hardship in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de situatie van overmacht/hardship niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, of wanneer het contractueel evenwicht tussen de Partijen door een gebeurtenis buiten de wil van Obelisk ernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet verwacht kan worden dat de overeenkomst verder wordt uitgevoerd, zal Obelisk het recht hebben om (i) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de overeenkomst te beëindigen in overeenstemming met artikel 17, indien de overeenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerd worden, dan wel (iii) de voorwaarden waaronder de overeenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. Obelisk zal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

Indien de Klant niet ter goeder trouw deelneemt aan de heronderhandelingen, kan de Obelisk de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen.

b. De verbintenis van de klant tegenover Obelisk is in essentie een betalingsverplichting, om die reden is overmacht in hoofde van de Klant dan ook uitgesloten.

c. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd (niet limitatieve opsomming): oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen, weerschade, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, ziekte, staking, personeelstekort, epidemieën en pandemieën, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatie-stoornissen, hacking, overheidsmaatregelen, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik en dit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich voordoet zowel bij Obelisk, als bij haar onderaannemers of bij één van zijn leveranciers.

 

7. Klachten.

a. Klachten met betrekking tot de verleende diensten dienen uiterlijk acht (8) dagen na ontvangst van de geleverde diensten te zijn ingediend. Dit moet per aangetekend schrijven gebeuren en met de vermelding van het factuurnummer of het nummer van de bestelbon. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen de verplichtingen van Obelisk zich steeds beperken tot de kosteloze rechtzetting of vergoeding van de niet-conforme of foutieve dienstverlening.

b. Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld te worden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bij gebrek hieraan zal de factuur

beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud.

c. Klachten ontheffen de Klant niet van de overeengekomen betalingsverplichtingen binnen de in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gestelde termijn.

 

8. Garantie.

a. Obelisk levert enkel een inspanningsverbintenis en verbindt zich in geen enkel geval tot het bereiken van een specifiek resultaat.

b. Obelisk waarborgt in geen geval dat de geleverde diensten de Klant in staat zullen stellen om een specifiek probleem op te lossen of dienstig zullen zijn voor een bepaald doel dat de Klant voor ogen heeft. Ongeschiktheid voor dat doel kan dan ook in geen geval aanvaard worden als grond om de overeenkomst tussen de Partijen te beëindigen.

 

9. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

a. Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen m.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Obelisk en de Klant, en/of die worden vermeld in elk mogelijk document uitgaande van Obelisk, moeten vertrouwelijk behandeld worden.

b. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze (uitdrukkelijk) wettelijk beschermd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken en computerprogramma’s, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten van de Klant (hierna genoemd de “Intellectuele Eigendomsrechten”).

c. De diensten en/of producten van Obelisk en alle daarin vervatte elementen worden beschermd door de Intellectuele Eigendomsrechten van Obelisk of haar licentiegevers.

d. Obelisk behoudt evenwel alle auteursrechten of de aan haar gegunde rechten op de door Obelisk gemaakte ontwerpen en/of producten en haar geleverde prestaties, waaronder maar niet beperkt tot leertrajecten, instructievideo’s en gamification toepassingen. De Klant mag bijgevolg in geen geval overgaan tot het kopiëren, wijzigen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren, publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen, noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Obelisk en dit zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomsten als erna.  

e. Indien de Klant een inbreuk begaat op de Intellectuele Eigendomsrechten van Obelisk zoals opgenomen in de Algemene Verkoopsvoorwaarden is zij aan Obelisk van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€10.000), te vermeerderen met duizend euro (€1.000), per dag dat de inbreuk voortduurt en onverminderd het recht van Obelisk om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.

 

10. Aansprakelijkheid.

a. Obelisk is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade, verlies, enige kost of uitgave door de Klant die het gevolg zijn van zware of opzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering van de geleverde diensten.

b. Obelisk is nimmer aansprakelijk voor beperkingen in het gebruik en verlies van gegevens, commerciële overeenkomsten, goodwill, omzet of winst en evenmin voor andere indirecte of gevolgschade in verband met de diensten. Net zomin is Obelisk aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verstrekking van valse, misleidende of onvolledige informatie of documentatie door de Klant of derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op het gebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van de Klant valt, dan wel het achterhouden van informatie of documentatie of het geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking tot informatie of documentatie door anderen dan Obelisk.

c. Onverminderd de verplichting van de Klant om tijdig eventuele tekortkomingen aan te kaarten in de nakoming van de diensten door Obelisk, vervallen claims van de Klant met betrekking tot de diensten twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

d. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Obelisk beperkt worden tot het bedrag van de factuur in geval van een eenmalige dienst. In geval van opeenvolgende prestaties is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de facturen opgemaakt gedurende twaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de aansprakelijkheid. Dit tenzij de aansprakelijkheid het gevolg is van opzettelijke of zware fout.

 

11. Vrijwaring.

De Klant vrijwaart Obelisk van en stelt haar schadeloos voor alle door haar geleden schade in verband met vorderingen en procedures van derden in verband met de diensten, behoudens voor zover bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Obelisk.

 

12. Gegevensbescherming.

a. Obelisk verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering van haar overeenkomsten met de Klant en/of in het kader van een wettelijke verplichting. Zowel Obelisk als de Klant verbinden zich ertoe om de toepasselijke privacywetgeving (zijnde (i) de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG) en (ii) de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens) te respecteren.

b. Obelisk verwerkt gegevens zoals aangegeven in de privacyverklaring, welke beschikbaar is op de website https://www.obelisk.be/nl/privacy/privacy, en welke integraal deel uitmaakt van iedere overeenkomst tussen Obelisk en de Klant, voor zover er door Obelisk persoonsgegevens verwerkt worden in uitvoering van die overeenkomst.

13. Betaling.

a. Betalingen dienen te gebeuren binnen veertien (14) dagen (professionele Klanten) of zeven (7) dagen (particuliere Klanten) na factuurdatum en zijn betaalbaar door middel van storting op een van onze rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur.

b. Bij niet betaling op de vervaldag of niet-naleving door de Klant heeft Obelisk het recht de dienstverlening zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling te schorsen en dit zonder dat Obelisk hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Elk vervallen bedrag brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voort gelijk aan 1% per maand, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

c. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal het openstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 15% van het factuurbedrag voor bedragen tot 1.500 euro exclusief BTW, met een minimum van 62 euro; 13% voor bedragen vanaf 1.500 euro tot 3.000 euro exclusief BTW en 11% voor bedragen vanaf 3.000 euro, exclusief BTW ,ten titel van conventionele en forfaitair bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuele gerechtelijke invorderingskosten of erelonen van advocaten.

d. De niet-betaling op haar vervaldag van een enkele factuur maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen, van rechtswege onmiddellijk  opeisbaar.

14. Compensatie.

De Klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen tegenover Obelisk of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uit hoofde van levering volgens deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

15. Verplaatsen van prestatie

Diensten die op vraag van de klant tijdelijk opgeschort worden of die een verandering van de planning vragen kunnen verplaatst worden mits betaling van een schadevergoeding overeenkomstig de bepalingen van Artikel 16.

16. Annulering.

a. Diensten die slechts een eenmalige prestatie van Obelisk vereisen kunnen geannuleerd worden mits betaling van een schadevergoeding overeenkomstig volgende voorwaarden:

- Annulering van de bestelling binnen veertien (14) dagen voorafgaand aan de dienstverlening: betaling van schadevergoeding ten belope het volledige bedrag van de factuur, met een minimum van 125 euro

- Annulering van de bestelling meer dan veertien (14) dagen voorafgaand aan de dienstverlening: betaling van een schadevergoeding ten belope van de helft van het factuurbedrag, met een minimum van 75 euro

b. De vergoeding is verschuldigd zonder dat Obelisk ertoe gehouden is enige schade aan te tonen en onverminderd het recht voor Obelisk op vergoeding van hogere bewezen schade.

 

17. Opzegging.

a. Opdrachten die meerdere opeenvolgende prestaties vereisen, kunnen opgezegd worden door de Klant door middel van een aangetekend schrijven. De opzegtermijn bedraagt een (1) maand en gaat in de eerste werkdag van de maand volgend op het aangetekend schrijven.

b. Obelisk kan haar werkzaamheden stopzetten mits zij de Klant een (1) maand op voorhand per aangetekend schrijven op de hoogte brengt.

 

18. Verbreking.

a. Ingeval de Klant in gebreke blijft de geleverde diensten te betalen of op een of andere manier haar verplichtingen niet is nagekomen, kan Obelisk, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledige contract verbreken, door melding aan de Klant via een eenvoudige aangetekende zending.

b. Obelisk zal het recht hebben om de overeenkomst met de Klant onmiddellijk, kosteloos en zonder voorafgaande ingebrekestelling te beëindigen indien er zich één van volgende omstandigheden voordoen:

i. Faillissement, beroep op de collectieve schuldenregeling, op boek XX van het Wetboek van Economisch Recht, een beslag of enig ander verlies van het recht om te beschikken over haar vermogen vanwege de Klant;

ii. Fraude of het oplopen van een strafrechtelijke veroordeling door de Klant;

iii. Een overmachtssituatie, zoals uiteengezet in artikel 6, die langer dan drie (3) maanden aanhoudt;

iv. Inbreuken op artikel 9  van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, waarvoor Obelisk de Klant in gebreke heeft gesteld en waaraan de Klant niet heeft geremedieerd binnen een termijn van tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de postdatum van de ingebrekestelling door Obelisk.

c. Een beëindiging van de overeenkomst met de Klant door Obelisk omwille van bovenstaande omstandigheden (zoals opgesomd in 17a. en 17b.) resulteert

d. van rechtswege in opeisbaarheid van alle sommen welke door de Klant aan Obelisk verschuldigd zijn, zelfs deze met betrekking tot  door de Klant bestelde, maar nog niet geleverde diensten.

19. Duur.

 Ingeval van doorlopende dienstverlening blijven deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden gedurende de termijn nodig voor het volledig uitvoeren van de diensten.

20. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht.

a. De overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitend onderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag alsook iedere andere internationale regelgeving.

b. De Partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, alle redelijke inspanningen te leveren om door middel van overleg tot een minnelijk akkoord te komen.

c. Indien Partijen niet tot een minnelijk akkoord komen binnen dertig (30) dagen na aanvang van het overleg, zal het geschil beslecht worden door de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke zetel van Obelisk.

 

21. Varia.

Niet-verzaking

Het (herhaaldelijk) nalaten van een der Partijen om de integrale naleving van enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden te vorderen, houdt geen verzaking in ten aanzien van de rechten die uit deze bepaling voortvloeien. Verzaking aan om het even welke bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal maar geldig zijn indien dit schriftelijk werd ter kennis gebracht van de andere partij. Verzaking aan een specifieke bepaling van de opdracht zal in geen geval gelezen kunnen worden als verzaking aan een andere bepaling, noch zal dit geïnterpreteerd kunnen worden als een voortdurende verzaking, tenzij dit zo uitdrukkelijk werd verwoord.

Kennisgeving & woonstkeuze

Overal waar deze Algemene Verkoopsvoorwaarden in kennisgevingen en/of meldingen voorzien, en breder gesteld in alle situaties waarin redelijkerwijze verondersteld kan worden van de een partij dat een kennisgeving/melding aan de andere partij noodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht worden geldig te zijn gedaan in geval van aangetekend schrijven gericht aan de maatschappelijke zetel van de andere partij.

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Obelisk en de Klant doen beide Partijen woonstkeuze op hun respectievelijke maatschappelijke zetel of woonadres, behoudens kennisgeving door de ene partij aan de andere van een ander adres.

Overdracht

De Klant is niet gerechtigd om haar overeenkomst met Obelisk geheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Obelisk.

Deelbaarheid

Indien een beding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door een rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaar wordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar. Partijen verbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen door geldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfde resultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingen onder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachting van deze vervanging.

B. Bijzondere bepalingen

In overeenkomsten met personen die handelen voor doeleinden vreemd aan hun handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteiten, gelden volgende bijzondere bepalingen:

a. Artikelen 6,d., 7.c.en 14 zijn niet van toepassing

b. Artikel 3.c. wordt aangevuld met volgende tekst: “Obelisk zal de Klant op de hoogte brengen van de herziening van de prijs en de Klant heeft acht (8) dagen tijd om de verhoging te aanvaarden of af te zien van de overeenkomst. Indien de Klant binnen de acht (8) dagen niet reageert, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de prijs aanvaardt.”

c. Artikel 4 wordt aangevuld met volgende tekst: “In ieder geval verbindt Obelisk er zich toe de prestaties te leveren binnen een redelijke termijn, rekening houdend met de omstandigheden.”

d. Artikel 17 wordt aangevuld met de volgende tekst: “d. Ingeval van verbreking door de Klant, die handelt in hoedanigheid van een consument, wegens niet-nakoming van de verbintenissen van Obelisk, zal de Klant recht hebben op een verbrekingsvergoeding gelijk aan het totale factuurbedrag. Dit is niet van toepassing wanneer de niet-nakoming te wijten is aan overmacht of hardship.