Obelisk nv - Algemene Verkoopsvoorwaarden

 

A. Algemene bepalingen

1. Toepasbaarheid.

a. Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna genoemd de“Algemene Verkoopsvoorwaarden”) regelen de commerciële relatie tussen denaamloze vennootschap OBELISK, met

maatschappelijke zetel te 3001 Leuven, Grauwmeer 1,RPR Leuven, met ondernemingsnummer 0477.725.790 en gekend bij debtw-administratie onder nummer BE 0477.725.790, (hierna

genoemd “Obelisk”) en de onderneming of particulier welkebij Obelisk diensten wil afnemen (hierna genoemd de “Klant”). Obelisk en deKlant worden hierna gezamenlijk de “Partijen” genoemd.

b. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben van rechtswegevoorrang op de aankoopvoorwaarden van de Klant.

c. In geval van vertalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, blijft de originele Nederlandstalige tekst de basis waarop betwistingen beslist kunnen worden. Vertalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn louter informatief en niet-bindend.

d. Niettegenstaande enige andersluidende communicatie in hetverleden of de toekomst, aanvaardt de Klant door het sturen van eenprijsaanvraag, het plaatsen van een order en/of het sluiten van

een overeenkomst met Obelisk, dat enkel volgende normen vantoepassing zijn op alle contractuele, precontractuele en buitencontractuelerechtsverhoudingen tussen Obelisk en de Klant, zowel

huidige als toekomstige (in hiërarchisch dalende volgorde,het volgende bij ontstentenis of stilzwijgen van het vorige): (1) deschriftelijke overeenkomst tussen Obelisk en de Klant; (2) de schriftelijke

orderbevestiging uitgaande van Obelisk; (3) deze AlgemeneVerkoopsvoorwaarden; (4) het Belgische recht.

e. Afspraken en toezeggingen, al dan niet afwijkend van dezeAlgemene Verkoopsvoorwaarden, gemaakt door vertegenwoordigers of personeel vanObelisk, zijn enkel tegenover laatstgenoemde

van kracht, indien Obelisk deze afwijkingen uitdrukkelijkschriftelijk heeft bevestigd. Uitdrukkelijke, schriftelijke en aanvaardeafwijkingen op de Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Klant zijn

slechts geldig voor de specifieke overeenkomst waarop zijbetrekking hebben en kunnen niet worden ingeroepen bij eventuele andere, zelfsgelijkaardige overeenkomsten.

f. De overeenkomst tussen de Klant en Obelisk met betrekkingtot de diensten bepaalt de verhoudingen tussen de Partijen. Al hetgeen voor detotstandkoming van de overeenkomst is voorgevallen

en besproken, wordt buiten beschouwing gelaten bij de uitlegvan de overeenkomst, tenzij datgene specifiek in de overeenkomst is opgenomen.Wijzigingen in de overeenkomst zijn uitsluitend

geldig wanneer zij op schrift zijn gesteld, met dienverstande dat de omvang van de diensten als omschreven in de overeenkomst doorPartijen in overleg schriftelijk kan worden gewijzigd, waaronder

begrepen per e-mail of per fax.

g. Obelisk behoudt zich het recht voor deze AlgemeneVerkoopsvoorwaarden op ieder moment aan te vullen en/of te wijzigen. Zulkeaanpassingen en/of wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds

gesloten overeenkomsten. Na kennisgeving aan de Klant heeftdeze vijf (5) werkdagen de tijd om hieromtrent opmerkingen te formuleren.Indien de Klant opmerkingen formuleert dan zal Obelisk

met de Klant in onderhandeling treden over deze opmerkingen.Volgen er geen opmerkingen binnen de gestelde termijn van vijf (5) werkdagendan wordt de Klant geacht de wijzigingen – stilzwijgend

– te hebben aanvaard en worden de nieuwe voorwaarden geachtonmiddellijk in werking te zijn getreden vanaf kennisgeving aan de Klant.

 

2. Offerte.

a. Bij aanvraag van een offerte worden niet-limitatieveprijsramingen opgegeven. De offerte geldt niet als een bindend aanbod en dientlouter als uitnodiging tot contracteren beschouwd te worden.

b. Alle offerten zijn geldig gedurende dertig (30)kalenderdagen, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

c. Offerten omvatten enkel prestaties die er uitdrukkelijkin vermeld worden. Bijkomende prestaties als gevolg van een wijziging van deopdracht door de Klant, onvoorziene omstandigheden of eender

welke andere reden die niet louter aan het gedrag vanObelisk te wijten is, vallen niet onder deze prestaties.

d. De overeenkomst tussen Partijen komt pas tot stand naschriftelijke of elektronische bevestiging hiervan door Obelisk en/of door deaanvang van de werkzaamheden door Obelisk, welk moment

zich het eerst voordoet. De totstandkoming van deovereenkomst kan door Obelisk enkel geweigerd worden op basis van objectieveredenen.

 

3. Prijs.

a. Al onze prijzen zijn exclusief BTW, taksen,verplaatsings- en transportkosten, tenzij anders vermeld.

b. In onze prijzen zijn didactisch materiaal, cursussen endocumentatie niet inbegrepen tenzij anders vermeld in de offerte. Eensamengestelde prijsopgave verplicht Obelisk niet tot het verrichten van

een gedeelte van de diensten tegen een overeenkomstig deelvan de opgegeven prijs.

c. Indien na de datum van de offerte een of meerkostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolgevoorzienbare omstandigheden, is Obelisk gerechtigd de overeengekomen

prijs dienovereenkomstig en binnen de wettelijk toegelatennormen te verhogen.

d. Obelisk behoudt zich het recht voor haar verbintenissenop te schorten zolang geen volledige betaling van de door de Klantverschuldigde sommen is ontvangen. Vertraging in de betaling door de

Klant, kan aanleiding geven tot vertraging in de uitvoeringvan de verbintenissen van Obelisk.

 

4. Levertermijnen.

a. De opgegeven uitvoerings- of leveringstermijnen geldenslechts ten indicatieven titel en zijn niet bindend. Het overschrijden van devoorziene uitvoerings- of leveringstermijn kan onder geen enkele

voorwaarde, behoudens in geval van opzet of zware fout inhoofde van Obelisk, aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoedingnoch tot de verbreking van de overeenkomst. Elke

vertraging in de uitvoering waarvan Obelisk kennis zoukrijgen, zal zo spoedig mogelijk ter kennis gebracht worden aan de Klant.

b. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch totgevolg dat de vooropgestelde leveringstermijnen vervallen.

 

5. Leveringen & verplaatsingen.

a. Ingeval er diensten worden geleverd, zijn de kosten vanverplaatsing en andere kosten van tussenkomende partijen ten laste van deKlant.

 

6. Overmacht & imprevisie.

a. Wanneer Obelisk wegens overmacht/hardship in deonmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer desituatie van overmacht/hardship niet tot blijvende en/of volstrekte

onmogelijkheid tot uitvoering leidt, of wanneer het contractueelevenwicht tussen de Partijen door een gebeurtenis buiten de wil van Obeliskernstig is verstoord waardoor redelijkerwijze niet

verwacht kan worden dat de overeenkomst verder wordtuitgevoerd, zal Obelisk het recht hebben om (i) de uitvoering van haarverplichtingen tijdelijk op te schorten, dan wel om (ii) de overeenkomst

te beëindigen in overeenstemming met artikel 17, indien deovereenkomst wegens overmacht langer dan drie (3) maanden niet kan uitgevoerdworden, dan wel (iii) de voorwaarden waaronder de

overeenkomst wordt uitgevoerd te heronderhandelen. Obeliskzal in dit geval geen enkele schadevergoeding aan de Klant verschuldigd zijn.

Indien de Klant niet ter goeder trouw deelneemt aan deheronderhandelingen, kan de Obelisk de rechtbank verzoeken nieuwecontractvoorwaarden te bepalen.

b. De verbintenis van de klant tegenover Obelisk is inessentie een betalingsverplichting, om die reden is overmacht in hoofde van deKlant dan ook uitgesloten.

c. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd(niet limitatieve opsomming): oorlog, natuuromstandigheden en/of rampen,weerschade, staking of lock-out, brand, overstroming,

inbeslagname, embargo, ziekte, staking, personeelstekort,epidemieën en pandemieën, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet-of telecommunicatie-stoornissen, hacking,

overheidsmaatregelen, tekort aan transportmiddelen, algemeneschaarste aan grondstoffen of goederen, beperkingen op het energieverbruik endit onafhankelijk van het feit of de overmacht zich

voordoet zowel bij Obelisk, als bij haar onderaannemers ofbij één van zijn leveranciers.

 

7. Klachten.

a. Klachten met betrekking tot de verleende diensten dienenuiterlijk acht (8) dagen na ontvangst van de geleverde diensten te zijningediend. Dit moet per aangetekend schrijven gebeuren en met

de vermelding van het factuurnummer of het nummer van debestelbon. Indien de klacht gegrond bevonden wordt, zullen de verplichtingenvan Obelisk zich steeds beperken tot de kosteloze

rechtzetting of vergoeding van de niet-conforme of foutievedienstverlening.

b. Klachten met betrekking tot de factuur dienen gemeld teworden per aangetekend schrijven binnen de acht (8) dagen na factuurdatum. Bijgebrek hieraan zal de factuur

beschouwd worden als zijnde aanvaard zonder enig voorbehoud.

c. Klachten ontheffen de Klant niet van de overeengekomenbetalingsverplichtingen binnen de in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gesteldetermijn.

 

8. Garantie.

a. Obelisk levert enkel een inspanningsverbintenis enverbindt zich in geen enkel geval tot het bereiken van een specifiek resultaat.

b. Obelisk waarborgt in geen geval dat de geleverde dienstende Klant in staat zullen stellen om een specifiek probleem op te lossen ofdienstig zullen zijn voor een bepaald doel dat de Klant voor

ogen heeft. Ongeschiktheid voor dat doel kan dan ook in geengeval aanvaard worden als grond om de overeenkomst tussen de Partijen tebeëindigen.

 

9. Vertrouwelijkheid en intellectuele eigendom.

a. Alle documenten, informatie, modellen en/of ontwerpen vanwelke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingenm.b.t., en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen

Obelisk en de Klant, en/of die worden vermeld in elkmogelijk document uitgaande van Obelisk, moeten vertrouwelijk behandeld worden.

b. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan alleintellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze(uitdrukkelijk) wettelijk beschermd zijn of niet), met inbegrip van

maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten,merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratieals tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien,

domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken encomputerprogramma’s, met uitzondering van de intellectuele eigendomsrechten vande Klant (hierna genoemd de “Intellectuele

Eigendomsrechten”).

c. De diensten en/of producten van Obelisk en alle daarinvervatte elementen worden beschermd door de Intellectuele Eigendomsrechten vanObelisk of haar licentiegevers.

d. Obelisk behoudt evenwel alle auteursrechten of de aanhaar gegunde rechten op de door Obelisk gemaakte ontwerpen en/of producten enhaar geleverde prestaties, waaronder maar niet beperkt

tot leertrajecten, instructievideo’s en gamificationtoepassingen. De Klant mag bijgevolg in geen geval overgaan tot het kopiëren,wijzigen, doorgeven, verspreiden, weergeven, reproduceren,

publiceren, vergunnen met licentie, overdragen of verkopen,noch werken creëren die zijn afgeleid van de voormelde elementen, zonder devoorafgaande schriftelijke toestemming van Obelisk en

dit zowel tijdens de uitvoering van de overeenkomsten alserna.

e. Indien de Klant een inbreuk begaat op de IntellectueleEigendomsrechten van Obelisk zoals opgenomen in de Algemene Verkoopsvoorwaardenis zij aan Obelisk van rechtswege en zonder

ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoedingverschuldigd ten belope van een bedrag van tienduizend euro (€10.000), tevermeerderen met duizend euro (€1.000), per dag dat de inbreuk

voortduurt en onverminderd het recht van Obelisk om eenhogere schade te bewijzen en te vorderen.

 

10. Aansprakelijkheid.

a. Obelisk is enkel aansprakelijk voor rechtstreekse schade,verlies, enige kost of uitgave door de Klant die het gevolg zijn van zware ofopzettelijke fouten begaan door haar werknemers, medewerkers

en/of vertegenwoordigers in het kader van de uitvoering vande geleverde diensten.

b. Obelisk is nimmer aansprakelijk voor beperkingen in hetgebruik en verlies van gegevens, commerciële overeenkomsten, goodwill, omzet ofwinst en evenmin voor andere indirecte of gevolgschade

in verband met de diensten. Net zomin is Obelisk aansprakelijkvoor schade die het gevolg is van de verstrekking van valse, misleidende ofonvolledige informatie of documentatie door de Klant of

derden, het niet naleven van wet- of regelgeving op hetgebied van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en vanpersoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van de Klant valt,

dan wel het achterhouden van informatie of documentatie ofhet geven van een verkeerde voorstelling van zaken met betrekking totinformatie of documentatie door anderen dan Obelisk.

c. Onverminderd de verplichting van de Klant om tijdigeventuele tekortkomingen aan te kaarten in de nakoming van de diensten doorObelisk, vervallen claims van de Klant met betrekking tot de

diensten twee jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet-of regelgeving zijn ontstaan.

d. In ieder geval zal de aansprakelijkheid van Obeliskbeperkt worden tot het bedrag van de factuur in geval van een eenmalige dienst.In geval van opeenvolgende prestaties is de aansprakelijkheid

beperkt tot het bedrag van de facturen opgemaakt gedurendetwaalf (12) maanden voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding gaf tot deaansprakelijkheid. Dit tenzij de aansprakelijkheid het

gevolg is van opzettelijke of zware fout.

 

11. Vrijwaring.

De Klant vrijwaart Obelisk van en stelt haar schadeloos vooralle door haar geleden schade in verband met vorderingen en procedures vanderden in verband met de diensten, behoudens voor

zover bij onherroepelijk vonnis is vastgesteld dat de schadehet gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Obelisk.

 

12. Gegevensbescherming.

a. Obelisk verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering vanhaar overeenkomsten met de Klant en/of in het kader van een wettelijkeverplichting. Zowel Obelisk als de Klant verbinden zich ertoe om

de toepasselijke privacywetgeving (zijnde (i) de EUVerordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming vannatuurlijke personen in verband met de verwerking van

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van diegegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (GDPR/AVG) en (ii) de wet van30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke

personen met betrekking tot de verwerking vanpersoonsgegevens) te respecteren.

b. Obelisk verwerkt gegevens zoals aangegeven in deprivacyverklaring, welke beschikbaar is op de websitehttps://www.obelisk.be/nl/privacy/privacy, en welke integraal deel uitmaakt vaniedere

overeenkomst tussen Obelisk en de Klant, voor zover er doorObelisk persoonsgegevens verwerkt worden in uitvoering van die overeenkomst.

 

13. Betaling.

a. Betalingen dienen te gebeuren binnen veertien (14) dagen(professionele Klanten) of zeven (7) dagen (particuliere Klanten) nafactuurdatum en zijn betaalbaar door middel van storting op een van

onze rekeningen vermeld op de voorzijde van de factuur.

b. Bij niet betaling op de vervaldag of niet-naleving doorde Klant heeft Obelisk het recht de dienstverlening zonder voorafgaandelijkeingebrekestelling te schorsen en dit zonder dat Obelisk hiervoor

aansprakelijk kan worden gesteld. Elk vervallen bedrag brengtvan rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest voort gelijk aan 1% permaand, waarbij elke begonnen maand beschouwd

wordt als zijnde verlopen.

c. Ingeval van niet-betaling op de vervaldag zal hetopenstaand factuurbedrag – na ingebrekestelling – verhoogd worden met 15% vanhet factuurbedrag voor bedragen tot 1.500 euro exclusief BTW,

met een minimum van 62 euro; 13% voor bedragen vanaf 1.500euro tot 3.000 euro exclusief BTW en 11% voor bedragen vanaf 3.000 euro,exclusief BTW ,ten titel van conventionele en forfaitair

bepaalde schadeloosstelling, zelfs bij toekenning vantermijnen van respijt. Dit schadebeding is geen vergoeding voor eventuelegerechtelijke invorderingskosten of erelonen van advocaten.

d. De niet-betaling op haar vervaldag van een enkele factuurmaakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen,van rechtswege onmiddellijk opeisbaar.

 

14. Compensatie.

De Klant is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passentegenover Obelisk of diens rechtsopvolgers ten aanzien van vorderingen uithoofde van levering volgens deze Algemene

Verkoopsvoorwaarden.

 

15. Verplaatsen van prestatie

a. Diensten die op vraag van de klant tijdelijk opgeschortworden of die een verandering van de planning vragen kunnen verplaatst wordenmits betaling van een schadevergoeding overeenkomstig

de bepalingen van Artikel 16.

 

16. Annulering.

a. Diensten die slechts een eenmalige prestatie van Obeliskvereisen kunnen geannuleerd worden mits betaling van een schadevergoedingovereenkomstig volgende voorwaarden:

- Annulering van de bestelling binnen veertien (14) dagenvoorafgaand aan de dienstverlening: betaling van schadevergoeding ten belopehet volledige bedrag van de factuur, met een

minimum van 125 euro

- Annulering van de bestelling meer dan veertien (14) dagenvoorafgaand aan de dienstverlening: betaling van een schadevergoeding tenbelope van de helft van het factuurbedrag, met

een minimum van 75 euro

b. De vergoeding is verschuldigd zonder dat Obelisk ertoegehouden is enige schade aan te tonen en onverminderd het recht voor Obelisk opvergoeding van hogere bewezen schade.

 

17. Opzegging.

a. Opdrachten die meerdere opeenvolgende prestatiesvereisen, kunnen opgezegd worden door de Klant door middel van een aangetekendschrijven. De opzegtermijn bedraagt een (1) maand en

gaat in de eerste werkdag van de maand volgend op hetaangetekend schrijven.

b. Obelisk kan haar werkzaamheden stopzetten mits zij deKlant een (1) maand op voorhand per aangetekend schrijven op de hoogte brengt.

 

18. Verbreking.

a. Ingeval de Klant in gebreke blijft de geleverde dienstente betalen of op een of andere manier haar verplichtingen niet is nagekomen,kan Obelisk, van rechtswege en zonder voorafgaande

ingebrekestelling, een deel van het contract of het volledigecontract verbreken, door melding aan de Klant via een eenvoudige aangetekendezending.

b. Obelisk zal het recht hebben om de overeenkomst met deKlant onmiddellijk, kosteloos en zonder voorafgaande ingebrekestelling tebeëindigen indien er zich één van volgende omstandigheden

voordoen:

i. Faillissement, beroep op de collectieve schuldenregeling,op boek XX van het Wetboek van Economisch Recht, een beslag of enig anderverlies van het recht om te beschikken over haar

vermogen vanwege de Klant;

ii. Fraude of het oplopen van een strafrechtelijkeveroordeling door de Klant;

iii. Een overmachtssituatie, zoals uiteengezet in artikel 6,die langer dan drie (3) maanden aanhoudt;

iv. Inbreuken op artikel 9 van deze AlgemeneVerkoopsvoorwaarden, waarvoor Obelisk de Klant in gebreke heeft gesteld enwaaraan de Klant niet heeft geremedieerd binnen een termijn van

tien (10) werkdagen te rekenen vanaf de postdatum van deingebrekestelling door Obelisk.

c. Een beëindiging van de overeenkomst met de Klant doorObelisk omwille van bovenstaande omstandigheden (zoals opgesomd in 17a. en17b.) resulteert

d. van rechtswege in opeisbaarheid van alle sommen welkedoor de Klant aan Obelisk verschuldigd zijn, zelfs deze met betrekking tot doorde Klant bestelde, maar nog niet geleverde diensten.

 

19. Duur.

Ingeval van doorlopende dienstverlening blijven dezeAlgemene Verkoopsvoorwaarden gelden gedurende de termijn nodig voor hetvolledig uitvoeren van de diensten.

 

20. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht.

a. De overeenkomst tussen de Partijen is uitsluitendonderworpen aan, en dient bijgevolg geïnterpreteerd te worden overeenkomstighet Belgisch recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag

alsook iedere andere internationale regelgeving.

b. De Partijen verbinden zich ertoe voor alle geschillen dieuit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, alle redelijkeinspanningen te leveren om door middel van overleg tot een

minnelijk akkoord te komen.

c. Indien Partijen niet tot een minnelijk akkoord komenbinnen dertig (30) dagen na aanvang van het overleg, zal het geschil beslechtworden door de rechtbanken bevoegd voor de maatschappelijke

zetel van Obelisk.

 

21. Varia.

Niet-verzaking

Het (herhaaldelijk) nalaten van een der Partijen om deintegrale naleving van enige bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden tevorderen, houdt geen verzaking in ten aanzien van de

rechten die uit deze bepaling voortvloeien. Verzaking aan omhet even welke bepaling van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zal maar geldigzijn indien dit schriftelijk werd ter kennis gebracht

van de andere partij. Verzaking aan een specifieke bepalingvan de opdracht zal in geen geval gelezen kunnen worden als verzaking aan eenandere bepaling, noch zal dit geïnterpreteerd kunnen

worden als een voortdurende verzaking, tenzij dit zouitdrukkelijk werd verwoord.

Kennisgeving & woonstkeuze

Overal waar deze Algemene Verkoopsvoorwaarden inkennisgevingen en/of meldingen voorzien, en breder gesteld in alle situatieswaarin redelijkerwijze verondersteld kan worden van de een partij

dat een kennisgeving/melding aan de andere partijnoodzakelijk is, zal een kennisgeving enkel maar geacht worden geldig te zijngedaan in geval van aangetekend schrijven gericht aan de

maatschappelijke zetel van de andere partij.

Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Obelisk en deKlant doen beide Partijen woonstkeuze op hun respectievelijke maatschappelijkezetel of woonadres, behoudens kennisgeving door de

ene partij aan de andere van een ander adres.

Overdracht

De Klant is niet gerechtigd om haar overeenkomst met Obeliskgeheel dan wel gedeeltelijk over te dragen aan derden, behoudensuitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van

Obelisk.

Deelbaarheid

Indien een beding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden dooreen rechtbank of bevoegde administratieve overheid nietig of niet afdwingbaarwordt bevonden, heeft dit niet de nietigheid of

onafdwingbaarheid van de overige bepalingen van de AlgemeneVerkoopsvoorwaarden tot gevolg. Die blijven geldig en afdwingbaar. Partijenverbinden zich ertoe al wat in hun macht ligt te doen om

de nietige of niet afdwingbare bepalingen te vervangen doorgeldige en afdwingbare afspraken die in de grootst mogelijke mate hetzelfderesultaat opleveren als dat welke zij met de nietige of niet

afdwingbare clausules wilden bereiken. De verplichtingenonder de nietige of niet afdwingbare bepalingen worden opgeschort in afwachtingvan deze vervanging.

 

B. Bijzondere bepalingen

In overeenkomsten met personen die handelen voor doeleindenvreemd aan hun handels-, bedrijfs-, ambachts-, of beroepsactiviteiten, geldenvolgende bijzondere bepalingen:

a. Artikelen 6,d., 7.c.en 14 zijn niet van toepassing

b. Artikel 3.c. wordt aangevuld met volgende tekst: “Obeliskzal de Klant op de hoogte brengen van de herziening van de prijs en de Klantheeft acht (8) dagen tijd om de verhoging te aanvaarden of

af te zien van de overeenkomst. Indien de Klant binnen deacht (8) dagen niet reageert, wordt ervan uitgegaan dat de Klant de prijsaanvaardt.”

c. Artikel 4 wordt aangevuld met volgende tekst: “In iedergeval verbindt Obelisk er zich toe de prestaties te leveren binnen eenredelijke termijn, rekening houdend met de omstandigheden.”

d. Artikel 17 wordt aangevuld met de volgende tekst: “d.Ingeval van verbreking door de Klant, die handelt in hoedanigheid van eenconsument, wegens niet-nakoming van de verbintenissen van

Obelisk, zal de Klant recht hebben op eenverbrekingsvergoeding gelijk aan het totale factuurbedrag. Dit is niet vantoepassing wanneer de niet-nakoming te wijten is aan overmacht of hardship.