Effectief leren in groep dankzij intervisie

Wil je op een laagdrempelige manier nieuwe inzichten vergaren rond een heet hangijzer in je organisatie? Benieuwd naar de ervaringen van gelijkgestemde professionals uit jouw sector? Een intervisie is een ideale manier om je blikveld te verruimen. Obelisk heeft ruime ervaring met intervisieleren, licht de meerwaarde toe en presenteert drie mogelijke intervisiemethoden.

Wat is intervisie?

Intervisie is een vorm van sociaal leren, waarbij verschillende professionals een leergroep vormen van vier tot tien deelnemers. Hierin delen ze hun expertise en ervaringen rond een gemeenschappelijke uitdaging met elkaar. Dit doen ze aan de hand van verschillende vragen en met de hulp van een ervaren intervisiebegeleider. Het resultaat? Ze doen nieuwe inzichten op, versterken hun vaardigheden en lossen problemen op. Zowel de individuen als hun organisaties hebben baat bij deze krachtige leermethode, waarin interactie centraal staat.

De voordelen en voorwaarden van intervisieleren

Intervisieleren, doet reflecteren. En dat levert heel wat voordelen op. De deelnemers krijgen meer zicht op hun sterke en zwakke punten, spreken hun communicatieve vaardigheden aan en denken creatief na over bepaalde vraagstukken. Al moet er wel aan enkele voorwaarden voldaan worden. Een vertrouwelijke, gestructureerde omgeving, waarin alle groepsleden gelijk zijn, is key. Hierin kan een externe intervisiebegeleider een centrale rol spelen. Die waakt over de psychologische veiligheid, houdt de deelnemers bij de les en faciliteert het leerproces. Ten slotte moeten de participanten actief bijdragen en zich professioneel gedragen. Belangrijke vereisten voor maximale impact!

Valkuilen bij intervisie

Al zijn er natuurlijk ook valkuilen verbonden aan elke intervisie. Zo mag de leergroep bijvoorbeeld niet te diep in een casus duiken. Vragen als ‘Wat gebeurde er toen?’ of ‘Waarom koos je voor die aanpak?’ zijn snel gesteld, maar brengen de deelnemers te ver. In dat geval gidst de intervisiebegeleider hen terug naar de essentie. Ook het formuleren vaneen concrete diagnose is niet aan de orde. Focus liever op het uitwisselen van ideeën en ervaringen. Ten slotte adviseren we om elke fase duidelijk af te lijnen. Zo moet de leergroep voldoende tijd besteden aan het verzamelen en analyseren van de input, voordat ze adviezen aangereikt krijgen.  

Voorbeelden van intervisiemethoden

Op zoek naar de juiste intervisie voor jouw vraagstuk? Alles hangt af van de context en de doelstellingen. Sommige intervisiemethoden richten zich op bepaalde beroepscategorieën, andere focussen dan weer op een specifieke probleemstelling zoals stressbeheersing of conflicthantering. Wij inspireren je alvast met vier mogelijke intervisies!

#1 De Roddelmethode

In de 'roddelmethode' schetst een deelnemer zijn thema, uitdaging of vraagstuk in tien à vijftien zinnen, waarna deze persoon een concrete vraag noteert over het thema op een whiteboard. Vervolgens hebben de deelnemers dertig seconden tijd om twee verhelderingsvragen op te schrijven. Hierna stelt elke deelnemer zijn twee vragen aan de casusinbrenger. Voorbeelden van verhelderingsvragen zijn: 'Wat heb je al ondernomen?', 'Wie heb je al om raad gevraagd en wat zeiden zij?', 'Wat lukt al goed in de aanpak van de casus?'. In de derde stap mag de casusinbrenger zich niet mengen in het gesprek. Hij of zij luistert aandachtig naar de groepsdiscussie, waarbij deelnemers roddelen over mogelijke achtergronden en oplossingen voor het vraagstuk. Elk advies wordt op het whiteboard vastgelegd. Tot slot mengt de casusinbrenger zich weer in het gesprek, deelt zijn ervaringen over hoe hij het ervaren heeft om langs de lijn te zitten en kiest uit de adviezen concrete acties om mee aan de slag te gaan.

#2 De Balintmethode

De Balintmethode focust op het verkennen van een probleem en het in kaart brengen van de eigen blinde vlekken. De groep beslist samen welkvraagstuk ze bespreken. Ze schrijven kort associaties op (gevoelens, vooroordelen …), vragen extra uitleg en buigen zich over zowel de bevorderende als de belemmerende factoren. In de volgende fase noteert elke deelnemer een advies. Tijdens de oordeelsvorming kunnen ideeën gedeeld worden, of besproken worden in subgroepen. Uiteindelijk vertelt de casusinbrenger met welke voorstellen hij of zij aan de slag wil gaan.

#3 De brillen van Elton John

Tijdens deze intervisie zetten de deelnemers een figuurlijke bril op en bekijken ze het vraagstuk vanuit de positie van een specifieke betrokkene: klant, teamgenoot, manager … Opinies, kansen en valkuilen worden genoteerd. Vervolgens zet de leergroep de brillen af, bespreken ze hoe de valkuilen omgezet kunnen worden in mogelijkheden en bepalen ze enkele oplossingen. Deze lijsten ze op in functie van prioriteit. Welk voorstel krijgt de meeste stemmen? De deelnemers sparren hoe ze dit idee in de praktijk kunnen brengen. Daarna zetten ze de bril weer op en duiden ze hoe ze zich voelen bij het plan van aanpak. Een goede manier om lastige topics genuanceerd te bespreken!

#4 De 4-stappenmethode

De casus wordt kort toegelicht, de centrale vraag wordt genoteerd. Elke deelnemer mag een verhelderingsvraag stellen, bijvoorbeeld ‘Wat zou de ideale uitkomst zijn?’. Vervolgens krijgt iedere professional 30seconden tijd om een suggestie op een post-it te schrijven. Dit voorstel lichthij of zij daarna toe. De casusinbrenger geeft aan welke ideeën interessant zijn en vraagt extra info waar nodig. Alle deelnemers mogen hun tips voor de verdere aanpak delen. Tot slot vat de begeleider samen welke suggesties geïmplementeerd worden en polst hij of zij bij de deelnemers wat ze geleerd hebben.

Wil je graag leren in groep en inzichten uitwisselen met professionals in hetzelfde vakgebied? Obelisk organiseert een leergroep voor L&D-verantwoordelijken. Vier keer per jaar neem je deel aan een intervisie, onder leiding van een ervaren begeleider. Inspirerend!

Schrijf je in voor de leergroep

Laatste Posts